ANNOUNCEMENTS

 

 

 

E'LON

TALIMARJON ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASИ” AJ

 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasining 2024-yil 15-maydagi
20-sonli yig‘ilish bayoniga asosan, “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ filiallarining elektr energiyasini ishlab chiqarish tariflari quyidagicha belgilandi:

Korxona nomi 1 kVts elektr energiyasi uchun tarif, so'mda
(QQS bilan)*
1 Talimarjon issiqlik elektrstansiyasi” AJ: 577

 

“Issiqlik elektr stansiyalari” AJ ushbu tariflar 2024-yil 7-iyundan kuchga kirishini xabar beradi.

 Izoh:

         * Mazkur elektr energiya bo‘yicha tarif ichki tarmoq tarifi hisoblanib, yagona xarid qiluvchisi “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ uchun belgilangan. (Aholi va boshqa sohalarga tadbiq etilmaydi).

** Issiqlik energiyasi bo‘yicha narxlar o‘zgarishsiz qoldi.

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

АО «ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»

 

Согласно протоколу заседания №20 Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 15 мая 2024 года, установлены следующие тарифы на выработку электрической
энергии филиалов АО «Тепловые электрические станции»:

 

Наименование организации Цена за 1 кВтч электроэнергии
(с учетом НДС), сум*
1 АО «Талимарджанская тепловая электрическая станция»: 577

 

АО «Тепловые электрические станции» сообщает, что данные тарифы вступят в силу с 6 июня 2024 года.

 

Примечание:

* Данный тариф на электроэнергию является внутренним сетевым тарифом, единственным покупателем которого является АО “Национальные электрические сети Узбекистана”. (Не распространяется на население и другие отрасли)

** Цены на тепловую энергию остаются без изменений.

DIQQAT, E'LON!

Jamiyatning ustav fondi (ustav kapitali) miqdori kamaytirilganligi to‘g‘risida kreditorlarni xabardor qilish.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 4 maydagi 266-son “Davlat ishtirokidagi korxonalarning aktivlaridan samarali foydalanishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorining
1-ilovasi muvofiq, Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Qashqadaryo viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan elektron-onlayn auksion savdolari orqali sotilgan obyekti. Mazkur qarorda keltirilgan tashkilotlar ustav kapitalidagi davlat hamda xo‘jalik jamiyatlari ulushi ular tomonidan topshirilgan aktivlarning sotilgan qiymatiga kamaytirilishi, bunda sotilgan qiymat balans qiymatidan yuqori bo‘lgan taqdirda, davlat va xo‘jalik jamiyati ulushlari balans qiymati miqdoriga kamaytirilishi belgilangan.
“Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi” aksiyadorlik jamiyati Yagona aksiyadori  “Issiqlik elektr stanstsiyalari” AJning 2023 yil
11 dekabrdagi 9/2023-son qaroriga asosan, ustav fondi (ustav kapitali) 2 624 084 800 so‘mga aktivlar xisobidan kamaytirilishi belgilab qo‘yilganligini ma’lum qilamiz.

"Talimarjon IES" AJ ma'muriyati.

 

Sahifa yaratilgan sana- 03.01.2024

DIQQAT, E'LON!

"Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati shuni ma'lum qiladiki, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Idoralararo ta'rif komissiyasining 2023-yil 27-oktabrdagi 18-son bayonnomasiga asosan 2023-yil 14-noyabrdan boshlab 1 Gkal issiqlik energiyasining tarifi 444 000 so‘m (QQS) etib belgilandi.

"Talimarjon IES" AJ ma'muriyati.

 

 

 

DIQQAT, E'LON!

"Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati shuni ma'lum qiladiki, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Idoralararo ta'rif komissiyasining 2023-yil 27-oktabrdagi 18-son bayonnomasiga asosan 2023-yil 14-noyabrdan boshlab 1 kVt.soat elektr energiya uchun  QQS hisobga olingan holda 607,0 soʻm etib belgilandi.

"Talimarjon IES" AJ ma'muriyati.

Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) миқдори камайтирилганлиги тўғрисида кредиторларни хабардор қилиш.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 майдаги 266-сон “Давлат иштирокидаги корхоналарнинг активларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг 1-иловаси мувофиқ, Давлат активларини бошқариш агентлигининг Қашқадарё вилояти ҳудудий бошқармаси  томонидан электрон-онлайн аукцион савдолари орқали сотилган объекти. Мазкур қарорда келтирилган ташкилотлар устав капиталидаги давлат ҳамда хўжалик жамиятлари улуши улар томонидан топширилган активларнинг сотилган қийматига камайтирилиши, бунда сотилган қиймат баланс қийматидан юқори бўлган тақдирда, давлат ва хўжалик жамияти улушлари баланс қиймати миқдорига камайтирилиши белгиланган. Жамиятнинг Кузатув кенгашининг 2023 йил 25-июлдаги 5/2023-сонли баёнига асосан, устав фонди (устав капитали) 2 409 160 000  миқдори активлари хисобидан камайтирилишга розилик берилганлигини маълум  қиламиз.

 

Тендерда иштирок этиш учун таклиф

Приглашение для участия в тендере

Invitation for Bids

Протокола №5 заседания от 29.07.2020 года Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан сообщаем, что на продажу электрической энергии составляет 331-02 сум с НДС за 1кВт.ч., согласно Приложения №2 и на производства тепловой энергии 203457-00 сум с НДС за 1Гкал согласно приложения №3.
Примечание: Настоящие тарифы вводятся в действие после 15 дней со дня их официального опубликования.

Инвестиционный проект «Расширение Талимарджанской тепловой электростанции со строительством очередных двух парогазовых установок общей мощностью не менее 900 МВт»

На АО «Талимарджанская ТЭС» реализуется инвестиционный проект «Расширение Талимарджанской тепловой электростанции со строительством очередных двух парогазовых установок общей мощностью не менее 900 МВт».

Источниками финансирования инвестиционного проекта являются заем Азиатского банка развития (АБР), кредиты Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан (ФРРУ).